انتخاب ﻧﺎم ﺗﺠﺎر ي ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﻧﺎم ﺗﺠﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﻤﺎدي از ﮐﺎﻻي ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺖ كه ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آرم، ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻫﺎ، ﺻﺪا، ﻇﺎﻫﺮ و ﺣﺘﺎ ﺷﯿﻮه  ﻫﺎي نوشتاري، ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻻي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ذﻫﻦ وي آورد. 

Published in مدیریت برند

ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ، ﺍﻏﻠﺐ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ  ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪISO  ﺳﺮﻱ ۱۰۰۰۰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ، ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.

«ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ« ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﮐﺮه ي ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ» ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﺮاي »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ﻧﯿﺴﺖ.

آیا ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ »ﺧﺮﯾﺪار« ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﻰ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻰ روﯾﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ 

اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺪل ﺷﻮﯾﺪ. 

Published in CRM

دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻫﺮاس وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ، ﺗﯿﺰرﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻤﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺮوز دﯾﮕﺮي اﯾﻦ ﻫﺮاس وﺟﻮد ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

Published in مدیریت برند

بارها مشاهده شده مديران شركت ها و كارگزاران تبليغات با وجود صرف هزينه هاي گزاف در بخش معرفي و تبليغات، از عدم بازدهي مناسب و نتايج غيرسودمند حركت هاي تبليغاتي خود ناراضي هستند. در اين جا سعي داريم با هدف افزايش بازده سياست هاي تبليغاتي به اختصار فهرست 10 اشتباه اصلي را كه بايد از ارتكاب آن ها خودداري كرد مورد بررسي قرار دهيم.

ﻃــــﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ، ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد، ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ: ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮارﺻﻮﺗﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻤﻬﺎي وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ ﻓﺮوش.اﻣﺮوز ﻫﻢ، ﻫﻨﻮز ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ، درﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮوش ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﻘﯿﻘﺖاً ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﯿﺮت آوري، ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺳﺎده اﺳﺖ.ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ رﻣﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ وﺟﻮد دارد، و ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ رﻣﻮز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻧﺨﺒﻪ ﺟﻪاﻧﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.اﯾﻦ وﻋﺪه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ رﻣﻮز، ﺑﻪ زودي ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪﺗﺮ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺳﻮدآورﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ، ﻣﺎ ﻫﻔﺖ رﻣﺰ ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ...

 

Published in مدیریت فروش

آخرین مقالات

Calendar

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31