دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻫﺮاس وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ، ﺗﯿﺰرﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻤﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺮوز دﯾﮕﺮي اﯾﻦ ﻫﺮاس وﺟﻮد ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

Published in مدیریت برند

بارها مشاهده شده مديران شركت ها و كارگزاران تبليغات با وجود صرف هزينه هاي گزاف در بخش معرفي و تبليغات، از عدم بازدهي مناسب و نتايج غيرسودمند حركت هاي تبليغاتي خود ناراضي هستند. در اين جا سعي داريم با هدف افزايش بازده سياست هاي تبليغاتي به اختصار فهرست 10 اشتباه اصلي را كه بايد از ارتكاب آن ها خودداري كرد مورد بررسي قرار دهيم.

آخرین مقالات

Calendar

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31