رضایت مشتری

رضایت مشتری (1)

راﺿﯽ، ﺷﺎد، ﻧﺎراﺿﯽ، ﺷﯿﻔﺘﻪ، ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ

در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮي  ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺧﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت 

آخرین مقالات

Calendar

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31