CRM

CRM (1)

آیا ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ »ﺧﺮﯾﺪار« ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﻰ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻰ روﯾﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ 

اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺪل ﺷﻮﯾﺪ. 

آخرین مقالات

Calendar

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31