مدیریت فروش

مدیریت فروش (1)

ﻃــــﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ، ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد، ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ: ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮارﺻﻮﺗﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻤﻬﺎي وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ ﻓﺮوش.اﻣﺮوز ﻫﻢ، ﻫﻨﻮز ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ، درﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮوش ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﻘﯿﻘﺖاً ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﯿﺮت آوري، ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺳﺎده اﺳﺖ.ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ رﻣﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ وﺟﻮد دارد، و ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ رﻣﻮز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻧﺨﺒﻪ ﺟﻪاﻧﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.اﯾﻦ وﻋﺪه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ رﻣﻮز، ﺑﻪ زودي ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﺧﺮﺳﻨﺪﺗﺮ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺳﻮدآورﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ، ﻣﺎ ﻫﻔﺖ رﻣﺰ ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ...

 

آخرین مقالات

Calendar

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31